W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r .będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czeremsze.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czeremsze z siedzibą przy ul. 1 Maja 77, 17- 240 Czeremcha (nr tel. :856850844)
 2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych - kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel. 535 658 132
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 • założenia karty czytelnika biblioteki, która uprawnia do wypożyczania zbiorów bibliotecznych;
 • statystycznych,
 • wprowadzenia danych do komputerowej bazy czytelników programu bibliotecznego. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a/b/c/d/e/f RODO oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 w związku z ust. 4 pkt 2 ustawy o ochronie danych oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych  oraz art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o bibliotekach i inne;                                                                                                                                      

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 2, Pani /Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. W uzasadnionych przypadkach na podstawie odpowiednich przepisów prawa albo umowy.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na postawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.  

6.W związku z przetwarzaniem przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czeremsze, Pani/Pana danych osobowych , przysługuje Pani/ Panu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Czeremsze;
 • sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Gminna Biblioteka Publiczna w Czeremsze, posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązanych do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zakaz wypożyczania zbiorów bibliotecznych z biblioteki.

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czeremsze Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

                                               Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Czeremsze